Федерални хидрометеоролошки завод БиХ
Републички хидрометеоролошки завод

Аутоматске мјерне станице

Latinica Cirilica

O нама

Програм УН-а за животну средину (UNEP) омогућио је успостављање странице www.hidrometeo.ba на којој је могуће добити информације о стању квалитета ваздуха на доступним мјестима у Босни и Херцеговини. Кроз пројекат „Развој капацитета за интеграцију глобалних обавеза о животној средини у државне политике и развој процеса доношења одлука“ који имплементира UNEP кроз средства Флобалног фонда за животну средину, UNEP је извршио набавку нове опреме за праћење квалитета зрака (стационарних станица) на локацијама Горажде и Приједор. Извршена је и санација те поновно стављање у функцију оштећене опреме за исту намјену на локацијама у Бањалуци и на Иван Седлу.

Републички хидрометеоролошки завод

Оснивање Републичког хидрометеоролошког завода

Републички хидрометеоролошки завод основан је на основу Закона о министарствима који је донијело  Предсједништво Српске Републике Босне и Херцеговине број 01-217/92 од 2. јула 1992. годне, а објављеног у Службеном гласнику Српског народа у Босни и Херцеговини број 11/92 од 13. јула 1992. године. Тим законом је дефинисано постојање седам републичких управних организација, а једна од њих је био Републички хидрометеоролошки завод. Истим Законом је дефинисано да Републички хидрометеоролошки завод врши стручне и друге послове који се односе на: развој и функционисање хидролошке, метеоролошке и сеизмолошке дјелатности; истраживање атмосфере, водних ресурса, квалитета ваздуха и вода и сеизмолошких процеса; прикупљање, обрађивање и објављивање хидрометеоролошких и сеизмолошких података од интереса за Републику и вршење и других послова у области хидрологије, метеорологије и сеизмологије. Као самостална републичка управна организација Завод је обављао своју дјелатност све до 8.октобра 2002. године када је Законом о министарствима дефинисано да као републичка управна организација своју дјелатност наставља у саставу Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду.

Федерални хидрометеоролошки завод БиХ

Према Закону о федералним министарствима и другим тијелима федералне управе („Сл.Новине Федерације Би“ Бр. 58/02,19/03,38/05,02/06,08/06,61/06,52/09,48/11) Федерални хидрометеоролошки завод, у складу са законом, обавља стручне и друге дјелатности које се односе на стални мониторинг из области метеорологије, хидрологије, квлитета животне средине, сеизмологије и астрономије; врши истраживање атмосфере, водних ресурса, квалитета животне средине(ваздуџ, вода, тло), сеизмолошких процеса и атрономских појав; прикупља, обрађује, анализира и објављује податке из дјелокруга своје дјелатности за подручје Федерације БиХ; свакодневно објављује временске билтене и прогнозе, те активно сарађује са Свјетском метеоролошком организацијом (WMO) примјењујући њене стандарде у размјени података и унапређењу службе.

Одлуком Бладе Федерације БиХ Бр.: 342/2013 од 15.05.2013. године („Сл. Новине Федерације БиХ“, Број 41/13) Федерални хидрометеоролошки завод је проглашен федералним референтним центром за ваздух. Овом одлуком завод је постао тијело за верификацију података о емисијама у ваздух и податка о квалитети ваздуха у Федерацији Босне и Херцеговине.